Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

ПРОЕКТИ

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА - ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ФНИ - договор № КП-06-М72/1 от 05.12.2023

Изследване, математически анализ и оценка влиянието на стреса върху кардиологични данни

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА - ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ФНИ - договор № KП-06-M65/5 от 13.12.2022

Моделиране и създаване на сензорна система за изследване и анализ на здравословното състояние на организма

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2023 г.

Competition for financial support for projects of junior basic researchers and postdocs – 2023

Изграждане на трасе за квантова комуникация от Института по роботика при Българска академия на науките за участие в единната квантова комуникационна система на ЕС

Институт по роботика - Партньор

"Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team"
Референтен номер B6.3a.07

Финансиран по Програма: INTERREG GR-BG 2014-2020 от ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ФОНДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

Начална дата на проекта - 13.04.2021г.
Край на проекта - 12.11.2023г.

КУРСОВЕ   УЧАСТИЕ В ИНОВАТИВНО СЪСТЕЗАНИЕ

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

Договор № КП-06-Н67/1 от 12.12.2022г.
Иновативна методология за интегриране на асистиращи технологии в логопедичната терапия при деца и подрастващи

Информация за финансиран проект

Information for research project

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

Договор № КП-06-Н57/8 от 16.11.2021г.
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА МОБИЛЕН КОЛАБОРАТИВЕН СЕРВИЗЕН РОБОТ АСИСТЕНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Институт по роботика - Партньор

Договор № КП-06-Н42/4 от 08.12.2020г.
"Дигитална достъпност за хора със специални потребности: методология, концептуални модели и иновативни екосистеми"

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

Договор № КП-06-Н32/3 от 07.12.2019 г.
Интерактивна система за обучение по моделиране и управление на биопроцеси (InSEMCoBio)

Институт по роботика - Главен изпълнител

Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни - финансиран от ФНИ по договор No КП 06-Н22/5 от 07.12.2018 г.

Институт по роботика - Партньор

BG16RFOP002-1.005-0092 - РАЗРАБОТКА НА ИНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ОТ УСТРОЙСТВА ЗА ТАРГЕТИРАНА МУЛТИМЕДИЙНА РЕКЛАМА С ОБРАЗОВАТЕЛЕН И РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЧРЕЗ ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ АУДИТОРИЯТА"

Институт по роботика - Водеща организация

Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar)

Институт по роботика - Партньор

Център за компетентност "Персонална медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия"

Институт по роботика - Партньор

Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

"Cyber-Physical Systems for Pedagogical Rehabilitation in Special Education" – CybSPEED

"Cyber-Physical Systems for Pedagogical Rehabilitation in Special Education" – WideningEUCybSPEED

INCREASING THE WELL BEING OF THE POPULATION BY ROBOTIC AND ICT BASED INNOVATIVE EDUCATION 07_ECVII_PA07, RONNI

BG16RFOP002-1.005-0122 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET"

Изследване и моделиране на нови роботи чрез нетрадиционни технологии и материали

Изследване на математически технологии за анализ на физиологични данни с включване на функционалност за хора със зрителен дефицит
ФНИ – Договор Н ДМ 12/3 от 20.12.2017

НОВ НЕРАЗРУШИТЕЛЕН МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА НА ПОЛУПРОВОДНИКОВИ СТРУКТУРИ

BG 04-04-05-09-01: Норвежкият опит за устойчива енергетика и околна среда в България - повишаване на административния капацитет на българските държавни и местни власти в сферата

EEA BG09: Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието

BG051PO001-3.3.06-0002: Повишаване на ефективността и качеството на обучение и на научния потенциал в областта на системното инженерство и роботиката

BG051PO001-7.0.07-0164-C0001:Технологии за независим живот и социално включване