Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

Обява за пазарно проучване "Предоставяне на оферти за Изграждане на система за контрол на достъпа за лабораториите на център за компетентност КВАЗАР"

Дата на създаване: 26 май 2020 г.

Информация във връзка с Подготовка на процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, точка 3, буква "в" от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за самостоятелен обект, стопанисван от Институт по роботика при БАН - сграда, намираща се в Р България, гр. Пловдив, бул. "Руски" № 139, УПИ-I, идентификатор 56784.522.490".

Дата на създаване: 22 май 2020 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура: "ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЦК QUASAR"

Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "Изпълнение на СМР – ремонт и преустройство на помещения на територията на ИР-БАН, разделена на две обособени позиции"

Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА НА ДНА - ФУНДАМЕНТАЛЕН МОДУЛ НА PLM СОФТУЕР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЯИЯЕ-БАН, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QUASAR"

Дата на публикуване: 30 декември 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ - ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО/МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЦК QUASAR, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 02 декември 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: "ОБУЧЕНИЯ НА ЛАБОРАНТИ, ИНЖЕНЕРИ И МЛАДИ УЧЕНИ И ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ИНОВАТОРИ, В РАМКИТЕ НА ЦК QUASAR"

Дата на публикуване: 27 ноември 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ДЕЙНОСТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ, ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ И КЛИМАТИЦИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ИНТЕГРИРАН СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ЦК КВАЗАР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО И ОФИС ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ НА ЦК КВАЗАР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИР-БАН И ВВМУ-ВАРНА"

Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС-МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК КВАЗАР"

Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА – БАН, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023-, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 14 октомври 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "Строителни монтажни работи и подготовка за монтаж на оборудване за ремонт на помещения в масивни сгради собственост на БАН (Институт по роботика), по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. По две обособени позиции

Дата на публикуване: 26 август 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИР, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ"

Дата на публикуване: 26 август 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИР БАН, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 28 юни 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНА И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 28 юни 2019 г.

"Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по проект "Създаване на център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия"" - Проект № BG05M2OP001-1.002-0010, финансиран по ОП НОИР 2014-2020

Дата на публикуване: 22 април 2019 г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ - "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR, ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 15 април 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 12 март 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛЕТАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ СЛТ, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 05 март 2019 г.

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ-ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 05 март 2019 г.